• Tiếng Việt
  • English
14:20 25/12/2017

Vcar Tài trợ Kim Cương “CEO Tourist Meeting 2018”

Vào ngày 12/1/2018, Vcar Tài tr? Kim C??ng “CEO Tourist Meeting 2018 ch??ng trình “H?i t? C.E.O Du l?ch Vi?t Nam 2018” s? chính th?c ???c t? ch?c t?i khách s?n Grand Hotel Saigon – s? 08, Qu?n 1, ??ng Kh?i, Tp. H? Chí Minh – do Ha Noi Unesco Travel Clup ch? trì.

Vcar Tài tr? Kim C??ng "CEO Tourist Meeting 2018"

V?i khuôn kh? ???c t? ch?c quy mô, hoành tráng – ch??ng trình ?ã thu hút ???c r?t nhi?u ??i t??ng tham d?, g?m: Lãnh ??o – CEO các công ty l? hành, du l?ch N??C NGOÀI và 3 mi?n B?c – Trung – Nam; Các ??i t??ng du l?ch trong n??c và ngoài n??c; ??i s? quán, C? quan xúc ti?n du l?ch Qu?c gia; ??i di?n S? Du l?ch/ Hi?p h?i du l?ch ??i di?n 3 mi?n B?c (Hà N?i) – Trung (?à N?ng) – Nam (Tp. H? Chí Minh) và các t?nh, thành; Lãnh ??o T?ng c?c Du l?ch và V? ch?c n?ng; Hi?p h?i Unesco – Liên hi?p các T? ch?c h?u ngh?; Các Hi?p h?i liên k?t…

Ch??ng trình v?i tiêu chí: K?t N?i – H?i Nh?p – Phát Tri?n, v?i các ho?t ??ng chính, có: Business Matching và Gala Dinner.

Trong Business Matching (BM); v?i ph?n tr?ng tâm là bu?i T?a ?àm mang tên: V? c? h?i giao th??ng, ph??ng th?c ti?p c?n và kh? n?ng h?p tác kinh doanh gi?a các doanh nghi?p du l?ch trong và ngoài n??c.

Riêng Gala Dinner, có ??i di?n c?a lãnh ??o (T?ng c?c Du l?ch, S? Du l?ch, Hi?p h?i) phát bi?u nh?m tôn vinh các nhà tài tr?.

Trong ?ó, Vcar Limousine ???c vinh d? tr? thành nhà tài tr? Kim C??ng trong m?t ch??ng trình k?t n?i cùng 300 Doanh nghi?p l? hành Vi?t Nam và 20 Doanh nghi?p n??c ngoài.

Vì v?y, v?i t? cách là nhà tài tr? ? h?ng m?c cao nh?t c?a ch??ng trình: H?i t? C.E.O du l?ch 2018 – Vcar Limousine s? cùng ??ng hành v?i ch??ng trình ??  ??a th??ng hi?u “Vcar” ngày m?t phát tri?n và kh?ng ??nh ??ng c?p c?a mình h?n n?a.

??n tham d? ch??ng trình có: Ông Lê Thanh Tu?n, Ông Hu?nh T?n L?c và Ban lãnh ??o c?a Công ty.

 Wendell Smallwood Authentic Jersey

Tin Liên Quan